Ubicat al terme municipal de Tivenys, el jaciment de L’Assut ocupa un turó que s’eleva al marge esquerre del riu Ebre, just a la sortida en direcció al mar del Pas de Barrufemes, el congost que es configura entre la serra de Cardó i l’extrem septentrional del Ports de Tortosa – Beseit.

L’espai arqueològic ocupa el cim del turó i tota la vessant sud, pràcticament fins arribar a l’alçada del riu. Els límits del jaciment els conformen, al nord, un barranc que desguassa a l’Ebre. A l’oest, el penya-segat que conforma el propi tossal, mentre que a l’oest, on es concentren les principals estructures defensives, el turó s’uneix amb la serra que puja cap a Cardó.

L’elecció de la posició del jaciment no és casual, ja que domina completament les planes i terrasses agrícoles que avui dia conformen les hortes de Tivenys i Xerta, mantenint una posició estratègica sobre el riu Ebre, principal via de comunicació entre el mar i l’interior peninsular durant l’antiguitat.

Descobert l’any 1988 durant les prospeccions arqueològiques que formaven part d’un projecte de la Universitat de Barcelona i del Servei d’Arqueologia de la Diputació de Castelló, , es va classificar com un petit assentament ibèric, força degradat, establint-se la seva cronologia en torn als segles III – II anE.

Amb aquestes dades, l’any 2000, el Grup de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili que després conformaria el GRESEPIA, va decidir integrar els treballs al jaciment dins d’un projecte d’investigació sobre els models d’ocupació i evolució del poblament durant la Protohistòria al curs inferior de l’Ebre, establint-se una planificació que preveia excavar anualment l’assentament.

És així com la intervenció arqueològica s’ha desenvolupat en la zona més elevada del turó de L’Assut, on s’ha intervingut en dos sectors molt concrets: una àrea d’hàbitat integrada per un barri d’almenys 10-12 habitatges, el Barri Nord, i una àrea defensiva integrada per una torre-muralla, i la vessant sud, on ha aparegut part del tancament del poblat en època ibèrica, i a la part baixa del turó, una possible porta d’accés.

  • Les dues primeres campanyes (2000 i 2001) van servir bàsicament per definir aspectes genèrics, com l’estat de conservació del jaciment i la seva superfície d’ocupació; al 2002 es va clarificar algun aspecte concret del jaciment, com ara la seva seqüenciació cronològica o el perímetre del sistema defensiu.
  • A partir del 2003, la intervenció va incidir sobretot en l’estudi del sistema defensiu i el seu enllaç amb la zona d’hàbitat, documentada al sector nord del turó.
  • Durant les campanyes del 2004 i 2005, es van identificar nous recintes al Barri Nord (A14 i A15) i es va poder documentar el punt d’enllaç entre l’àrea d’hàbitat i el sistema defensiu.
  • Les tasques previstes per a la campanya del 2006, 2007 i 2008 es centraven exclusivament en l’excavació del sector sud del sistema defensiu de l’Assut, el sector que anomenem T3, un espai on des de la campanya del 2004 s’intuïa l’existència d’una torre de planta circular. Com a testimoni d’aquest moment d’abandonament sobtat també es va poder localitzar in situ la presència de la columna central de fusta, completament carbonitzada però molt ben conservada. Es va recuperar també un repertori moble divers i variat, com alguns fragments de vaixella grega de l’àtica i certs instruments metàl·lics (ast, fíbula, llança, ganivet, podall)
  • Durant la campanya del 2009, l’eix central de la intervenció fou l’excavació del sector sud-oest de l’assentament, una àrea on es va poder identificar l’existència d’una sèrie d’estructures que semblen delimitar el tancament del poblat per aquesta banda, així com un àmbit de funcionalitat indeterminada.
  • En les campanyes de 2010 i 2011 es van excavar les estructures d’hàbitat localitzades a la zona central de l’assentament i la zona de davant de la torre, on a banda de la trinxera de la Guerra Civil, es va poder excavar un nivell d’incendi anterior a la construcció del sistema defensiu.
  • Així mateix durant la campanya de 2011 i 2012 es van excavar els nivells de fonamentació d’algunes cases del Barri Nord, concretant la data de bastiment d’aquest complex d’hàbitats i descobrint noves estructures que semblen trobar-se fora del tancament actual del poblat.
  • El 2013 es va continuar treballant al Barri Nord, i sobre tot a l’exterior del poblat, continuant aquests treballs durant 2014.
  • El 2015 es va decidir obrir un nou espai, a mitja alçada de la vessant sud, on es van descobrir diverses estructures d’habitat i un possible mur de tancament fortificat per aquest costat. Aquesta troballa fou decisiva per treballar en aquest mateix espai el 2016.
  • La campanya de 2017 va significar el retorn al cim, localitzant-se i intervenint-se una possible porta a tocar de T3, mentre que 2018 ha significat la descoberta d’una altra porta a l’extrem sud del poblat.